Topper list - Test No. 110040 ( JEE-MAIN TEST (JN BATCH) Dt. : 27-May-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 SHINDE ROHIT SAGAR 220 22 198 360 71.43 55.00
2 MANE ASHUTOSH SUNIL 204 10 194 360 83.61 53.89
3 SWAMI POOJA SANJAY 200 13 187 360 79.37 51.94
4 BARBHAI AKASH NILESH 192 10 182 360 82.76 50.56
5 JAMDADE HARSHAL BHIMRAO 200 19 181 360 72.46 50.28

Topper list - Test No. 110041 ( JEE-MAIN BATCH (JA BATCH) Dt. : 27-May-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 YOGI SARANG SATISHRAO 252 24 228 360 72.41 63.33
2 DALVI ANIRUDHA ANIL 220 10 210 360 84.62 58.33
3 ANDHALKAR RUTIK YOGESH 220 15 205 360 78.57 56.94
4 MAHADIK DEEPRAJ ROHIDAS 224 24 200 360 70.00 55.56
5 MANDHARE SNEHAL RAJESH 216 17 199 360 76.06 55.28

Topper list - Test No. 110042 ( NEET TEST-1-AIMS Dt. : 27-May-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 JADHAV PRERNA MADANRAO 480 49 431 720 71.01 59.86
2 SHINDE SARVESH SANJAY 464 47 417 720 71.17 57.92
3 HINGMIRE ESHA SANJAY 432 35 397 720 75.52 55.14
3 JAGDALE GAURAV RAJENDRA 440 43 397 720 71.90 55.14
5 RAUT GAYATRI RAMESH 448 61 387 720 64.74 53.75

Topper list - Test No. 110043 ( NEET TEST Dt. : 27-May-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 JADHAV PRERNA MADANRAO 584 26 558 720 84.88 77.50
2 SHINDE SARVESH SANJAY 540 31 509 720 81.33 70.69
3 HINGMIRE ESHA SANJAY 532 31 501 720 81.10 69.58
4 RAUT GAYATRI RAMESH 532 38 494 720 77.78 68.61
5 BIRAMANE ADITI DHIRAJ 508 45 463 720 73.84 64.31

Topper list - Test No. 200094 ( MHT-CET TEST Dt. : 08-May-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 JADHAV AKSHATA AJIT 141 0 141 200 68.67 70.50
2 AKASH RAVINDRA JAGTAP 113 0 113 200 49.33 56.50
3 YADAV ANKIT KIRAN 110 0 110 200 50.00 55.00
4 More Aniket Avinash 151 0 151 300 77.18 50.33
5 GHOLAP OMKAR NARAYAN 98 0 98 200 45.33 49.00